ژئو پارک

ژئوپارک در واقع میراث به جای مانده زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی در محیط طبیعی است که اهمیت زیبایی شناختی را با خود به همراه دارد، با توجه به اینکه حیات اجتماعی و اقتصادی انسانها و دیگر موجودات زنده در چرخه تحولات پدیده های طبیعی شکل می گیرد پدیده هایی همانند آتش فشان، زلزله، سیل برای انسان مخاطره آمیز و پدیده هایی نظیر غارها ، چشمه های آب گرم، چشمه های آب سرد، آب های زیرزمینی، رودخانه ها، معادن و دامنه های کوهستانهای بسیار مفرح و مفید می باشند. حفاظت از این مواهب طبیعی و جلوگیری از تخریب آنها در قالب طرح های کوچک و بزرگ ” ژئوپارک ” امکان پذیر است. در ژئوپارک معمولاً کلیه میراث طبیعی و انسانی مورد مطالعه و شناسایی قرار می گیرند و براساس رتبه آنها، ظرفیت برد طبیعی آنها مشخص و سپس مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

دکتر بهمن رمضانی

فهرست