درباره ما

سامانه جامع گردشگری سبزوار بزرگ

زهره فصیح فر
زهره فصیح فر

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری

مجری طرح

حمیدرضا رخصتی
حمیدرضا رخصتی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز

مدیر فنی طرح

ابوالفضل طبسی
ابوالفضل طبسی (نیاوش خراسانی)

دبیر کارگروه گردشگری، صنایع دستی و ميراث فرهنگی

محمد مشتاقی
محمد مشتاقی

گرافیست

فائزه موسوی فرد
فائزه موسوی فرد

برنامه نویس گردشگري

محدثه محمدی
محدثه محمدی

برنامه نویس گردشگري

سجاد بیدی
سجاد بیدی

گرافیست

محمد مشتاقی
محمد مشتاقی

گرافیست

فائزه موسوی فرد
فائزه موسوی فرد

برنامه نویس گردشگري

محدثه محمدی
محدثه محمدی

برنامه نویس گردشگري

سجاد بیدی
سجاد بیدی

گرافیست

محمد مشتاقی
محمد مشتاقی

گرافیست

فائزه موسوی فرد
فائزه موسوی فرد

برنامه نویس گردشگري

محدثه محمدی
محدثه محمدی

برنامه نویس گردشگري

سجاد بیدی
سجاد بیدی

گرافیست

محمد مشتاقی
محمد مشتاقی

گرافیست

فائزه موسوی فرد
فائزه موسوی فرد

برنامه نویس گردشگري

محدثه محمدی
محدثه محمدی

برنامه نویس گردشگري

سجاد بیدی
سجاد بیدی

گرافیست

محمد مشتاقی
محمد مشتاقی

گرافیست

فائزه موسوی فرد
فائزه موسوی فرد

برنامه نویس گردشگري

محدثه محمدی
محدثه محمدی

برنامه نویس گردشگري

سجاد بیدی
سجاد بیدی

گرافیست

ابوالفضل طبسی
ابوالفضل طبسی

برنامه نویس اقامت سبز

محمدصادق دولت آبادی
محمدصادق دولت آبادی

برنامه نویس اقامت سبز

جواد نیک نجات
جواد نیک نجات

برنامه نویس سبزوار پلازا

پویا دولت آبادی
پویا دولت آبادی

برنامه نویس سبزوار پلازا

ابوالفضل طبسی
ابوالفضل طبسی

برنامه نویس اقامت سبز

محمدصادق دولت آبادی
محمدصادق دولت آبادی

برنامه نویس اقامت سبز

جواد نیک نجات
جواد نیک نجات

برنامه نویس سبزوار پلازا

پویا دولت آبادی
پویا دولت آبادی

برنامه نویس سبزوار پلازا

ابوالفضل طبسی
ابوالفضل طبسی

برنامه نویس اقامت سبز

محمدصادق دولت آبادی
محمدصادق دولت آبادی

برنامه نویس اقامت سبز

جواد نیک نجات
جواد نیک نجات

برنامه نویس سبزوار پلازا

پویا دولت آبادی
پویا دولت آبادی

برنامه نویس سبزوار پلازا

ابوالفضل طبسی
ابوالفضل طبسی

برنامه نویس اقامت سبز

محمدصادق دولت آبادی
محمدصادق دولت آبادی

برنامه نویس اقامت سبز

جواد نیک نجات
جواد نیک نجات

برنامه نویس سبزوار پلازا

پویا دولت آبادی
پویا دولت آبادی

برنامه نویس سبزوار پلازا

ابوالفضل طبسی
ابوالفضل طبسی

برنامه نویس اقامت سبز

محمدصادق دولت آبادی
محمدصادق دولت آبادی

برنامه نویس اقامت سبز

جواد نیک نجات
جواد نیک نجات

برنامه نویس سبزوار پلازا

پویا دولت آبادی
پویا دولت آبادی

برنامه نویس سبزوار پلازا

عکاسان
فهرست