جايگاه هاي سوخت

جایگاه سوخت شركتي

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- جنب انبار شرکت نفت منطقه ی سبزوار- بلوار دکتر شریعتی

جايگاه سوخت CNG شهرداری داورزن

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- داورزن – جاده شاهرود

جايگاه سوخت دو منظوره بيهق

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- کمربندی – لاین مسیر به طرف تهران

جایگاه بیهقی

جایگاه سوخت خیام سبزوار

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- جاده سبزوار به نیشابور- کیلو متر 55

جایگاه سوخت CNG سلطان آباد

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- 35کیلومتری جاده سبزواربه نیشابور -روستای زعفرانیه

جایگاه سوخت دو منظوره شريعتي

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- بلوار دکتر شریعتی

جایگاه شریعتی

جایگاه سوخت CNG زعفرانیه

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- 35کیلومتری جاده سبزواربه نیشابور -روستای زعفرانیه

جایگاه سوخت شهید علینژاد (توحيدشهر)

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- شهرک توحید – بلوک 1

شرکتی

جایگاه سوخت شركتي

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- جنب انبار شرکت نفت منطقه ی سبزوار- بلوار دکتر شریعتی

CNG شهرداری داورزن

جايگاه سوخت CNG شهرداری داورزن

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- داورزن – جاده شاهرود

دو منظوره بیهق

جايگاه سوخت دو منظوره بيهق

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- کمربندی – لاین مسیر به طرف تهران

جایگاه بیهقی
خیام سبزوار

جایگاه سوخت خیام سبزوار

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- جاده سبزوار به نیشابور- کیلو متر 55

CNG سلطان آّباد

جایگاه سوخت CNG سلطان آباد

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- 35کیلومتری جاده سبزواربه نیشابور -روستای زعفرانیه

دو منظوره شریعتی

جایگاه سوخت دو منظوره شريعتي

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- بلوار دکتر شریعتی

جایگاه شریعتی
CNG زعفرانیه

جایگاه سوخت CNG زعفرانیه

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- 35کیلومتری جاده سبزواربه نیشابور -روستای زعفرانیه

شهید علینژاد

جایگاه سوخت شهید علینژاد (توحيدشهر)

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- شهرک توحید – بلوک 1

جایگاه سوخت ریوند

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- ریوند

جايگاه سوخت CNG سربداران

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- بلوار سربداران

جايگاه سوخت صفار

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- خیابان ارمغان

جایگاه سوخت آل احمد

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- امیر کبیر – میدان آل احمد

جایگاه سوخت اختصاصی بهمن

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- بزرگراه امام رضا- بعد از جاده سبزوار روداب

ریوند

جایگاه سوخت ریوند

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- ریوند

CNG سربداران

جايگاه سوخت CNG سربداران

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- بلوار سربداران

صفار

جايگاه سوخت صفار

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- خیابان ارمغان

آل احمد

جایگاه سوخت آل احمد

آدرس :

ایران- خراسان رضوی- سبزوار- امیر کبیر – میدان آل احمد

بهمن

جایگاه سوخت اختصاصی بهمن

آدرس :

ایران – خراسان رضوی – سبزوار- بزرگراه امام رضا- بعد از جاده سبزوار روداب

جایگاه بیهقی
فهرست