سبــــزوار

استفاده ازمناطق ییلاقی در ارتفاعات شمالی و جنوبی سبزوار بزرگ (جغتای وکوه میش) با افزایش دما درطول فصل تابستان رونق گرفته و تا اوایل فصل پاییز ادامه می یابد.

اطلاعات آماری باد نشان می دهد که باد غالب در سطح شهرستان شرقی بوده و به همراه دو باد مطرح دیگر(شمال شرقی و جنوب شرقی) جریان می یابد.

طبـــــــس

روستای خوش آب وهوای «طبس» در نزدیکی سبزوار چنین وضعیتی دارد. سبزوار از جنوب با کویر و از شمال با کوه همسایه است. در واقع خود روستای طبس سبزوار در منطقه ای کوهستانی واقع شده است.

طبس حدود یک هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و به همین خاطر، آب و هوایش به مراتب خنک تر از سبزوار است.

فهرست